Privacy

Scrollen
scrollen

denk IT hecht veel belang aan uw privacy. Daarom zetten we in op de bescherming van uw persoonsgegevens. Deze bescherming van persoonsgegevens en met uitbreiding de persoonlijke levenssfeer worden geregeld in verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016, ook wel de Algemene Verordening Gegevensbescherming of AVG genoemd.

Op deze pagina komt u te weten welke persoonsgegevens we van u als natuurlijke persoon verzamelen, met welk doeleinde we ze verwerken, op basis van welke wettelijke verwerkingsgrond en aan wie we de gegevens doorgeven. We willen uw persoonsgegevens op een wettelijke, correcte en transparante manier verwerken. In dit document leest u precies hoe wij werken.

Deze privacyverklaring is op maat van onze huidige diensten, zowel online als offline. Eventuele aanpassingen aan de website of aan onze diensten, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Om steeds up-to-date te zijn, past denk IT deze op regelmatige basis aan. De meest recente versie vindt u altijd op deze pagina. Daarom is het raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Deze privacyverklaring is van toepassing op de diensten van denk IT. denk IT is niet verantwoordelijk voor het privacy beleid van andere websites en bronnen die doorverwijzen naar ons of naar waar wij een link plaatsen.


Contactgegevens

denk IT bv
Hoogleedsesteenweg 348 bus 1
8800 Roeselare
Tel: 051/760000
E-mail: info@denk-it.be
Ondernemingsnummer: BE0885.148.547

Waarom worden persoonsgegevens bewaard?

Uw persoonsgegevens worden door denk IT verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden:
-    Communicatie met betrekking tot algemene informatie, nieuwsbrieven, uitnodigingen
-    Communicatie met betrekking tot verkoop, facturatie, klachten
-    Aanwerving personeel
-    Het onderhouden van klantrelaties
-    Communicatie van servicedesk gerelateerde issues, in ons ticketsysteem

Voor bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen:
-    Persoonlijke identiteitsgegevens: naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mailadres
-    Bedrijfsgegevens: naam, adres, tel, e-mailadres, ondernemingsnummer, bankrekeningnummer

Verstrekken aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.
-    Het verzorgen van nieuwsbrieven, uitnodigingen, events, opleidingen
-    Voor het aanbieden van een product of dienst in samenwerking met of via een andere partij
-    Transport van goederen
-    Externe administratieverwerking

Het verstrekken van deze gegevens is in overeenstemming met de geldende wetgeving.

Bescherming van uw gegevens

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben wij bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:
-    Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren. Deze geheimhoudingsplicht is een belangrijk onderdeel van onze arbeidscontracten en contracten met externen.
-    We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen
-    Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten
-    We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen
-    Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Uw rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben. Bovenaan dit privacy statement staat hoe u contact met ons kan opnemen. 
Om uw identiteit te controleren vragen wij u om een kopie van uw identiteitskaart mee te sturen. We raden u sterk aan om daarbij uw pasfoto onzichtbaar te maken en erbij te vermelden dat het om een kopie gaat.
Tevens kunt u bezwaar (verzet) maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers.
Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen.